25 Mai 2017

Regulament Concurs "Sărbătoreşte 1 Iunie alături de Edenland Park şi Radio Seven"

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania “Sărbătoreşte 1 Iunie alături de Edenland Park şi Radio Seven” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de către
S.C. Mass-Media România de Mâine (prin Radio Seven) Strada Ghica Ion nr 13,
Sector 3, Cod Poştal 030045.  RO13341077
Şi
SC EDENLAND ADVENTURES SRL, CUI RO 30175802; J23/1275/2012, Sediul. Social: Cantonului 4, Baloteşti, Ilfov
Campania se va desfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și adus la cunoștință publicului conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, atât la sediul Radio Seven din Strada Ghica Ion nr 13, Sector 3, București cât și prin afișare pe site-ul  www.7radio.ro și pagina de Facebook Radio Seven.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfășurarea acestei Campanii, fără a fi obligați să justifice aceste decizii și fără a fi obligați la plata de daune interese oricăror persoane, urmând ca orice fel de modificări, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfășurării Campaniei să intre în vigoare numai după afișarea acestora pe site-ul www.7radio.ro  sau după anunțarea acestora pe postul Radio Seven. Campania se va desfășura începând cu data de 25 mai 2017 și până la data de 31 mai 2017, inclusiv. Concursurile au loc în intervalul 25 mai 2017 - 31 mai 2017 inclusiv, în zilele de luni până vineri, în cadrul programelor postului Radio Seven.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, urmând a fi difuzată pe postul Radio Seven, care poate fi receptat în București și pe Internet, pe site-ul www.7radio.ro.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfăşura începând cu data de 25 mai 2017 şi până la data de 31 mai 2017, inclusiv. Concursurile au loc în intervalul 25 mai 2017 - 31 mai 2017 inclusiv, în zilele de luni până vineri, în cadrul programelor postului Radio Seven.

SECŢIUNEA 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

În această campanie sunt incluse următoarele marci: RADIO SEVEN, EDENLAND PARK.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la această Campanie nu este necesară o înscriere prealabilă.
Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Perioada de desfășurare: 25.05.2017 - 31.05.2017 ( în intervalul Luni-Vineri)
Concursurile au loc de 4 ori pe zi, de luni până vineri, în intervalul 25 mai 2017 şi până la data de 31 mai 2017, inclusiv, în cadrul programului postului Radio Seven din programele cuprinse în următoarele intervale orare: 07 - 10, 10 - 13, 13 - 16, 19 - 22.
La semnalul de concurs, DJii vor debloca liniile telefonice şi vor permite ascultătorilor să sune pentru a participa la concurs şi vor intra în direct cu aceştia. Pentru a fi declarat câştigător, participantul la concurs trebuie să răspundă corect la o întrebare ce va avea legătură directă cu Edenland Park. Înainte cu 10 minute de semnalul de concurs, DJii vor oferi o informaţie de pe site-ul www.edenland.ro pe baza căreia, ulterior, vor formula întrebarea de concurs. Mecanismul descris anterior se repetă la fiecare ediţie de concurs din cadrul Campaniei.
Răspunsurile care conțin un limbaj tendențios sau vulgar nu vor fi luate în considerare ca fiind răspunsuri corecte, legătura telefonică cu participantul la Campanie va fi întreruptă și participantul descalificat. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea privind conținutul răspunsurilor, sau pentru răspunsuri care cad sub incidența drepturilor de autor, răspunderea revenind în totalitate participantului la Campanie.
Un participant poate câştiga un singur premiu, o singură dată pe toată perioada desfăşurării Campaniei. Dacă se constată că un participant declarat anterior câştigător a mai fost declarat câştigator ulterior, rămâne valabil doar primul premiu câştigat.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Pe parcursul derulării Campaniei se va acorda câte un premiu la fiecare ediţie a concursului Campaniei, respectiv 4 premii pe zi, în total se vor acorda 20 premii în valoare totala de 800 lei. Premiu constă în:
-  un bilet pentru activitatea de trasee in copaci – 30 ron/3h/copil (copii 4-9 ani) si 40 ron/3h/copil (copii 10-17 ani);
-  un bilet de acces in parc – 5 ron/copil;
Premiul este valabil doar in ziua de 1 iunie 2017.
Din momentul în care premiul oferit în cadrul Campaniei nu se mai afla în posesia Organizatorilor, respectiv din momentul încheierii procesului verbal dintre Organizatori și câștigător, toate riscurile legate de acesta se transferă la câștigător.
Premiul va fi acordat câștigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului în bani.
Organizatorii își rezervă dreptul de a adăuga la concursurile Campaniei și alte premii în afară de cele enunțate mai sus.

SECȚIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania “Sărbătoreşte 1 Iunie alături de Edenland Park şi Radio Seven” poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, care a împlinit vârsta de 18  ani până la data înscrierii la campanie.
Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorilor, ai societății S.C. Mass-Media România de Mâine (titularul licenței de emisie a postului Radio Seven), precum și ai celorlalte firme implicate contractual în organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor menționate anterior.

SECŢIUNEA 9. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii campaniei vor fi anunţaţi pe loc, în direct pe postul de radio „Radio Seven”, urmând ca, ulterior, să completeze un formular de intrare în posesie a premiului.
Reprezentantul Organizatorilor va contacta câștigătorii telefonic, în minimum 10 zile lucrătoare de la data caștigării.
Orice discrepanțe între datele de identificare (nume, prenume, vârsta și număr de telefon) furnizate în cadrul concursului, și cele furnizate ulterior desemnării participantului respectiv drept caștigător, indreptățește Organizatorii să descalifice Participantul, și respectiv să refuze acordarea premiului.
Premiile campaniei sunt acordate după întocmirea formalităților necesare de punere în posesie.
Participanții care câștigă una dintre edițiile Campaniei, nu mai au dreptul să participe la un alt concurs din cadrul Campaniei.
Dacă persoana desemnată câștigătoare este din București, formalitățile necesare de punere în posesie se vor întocmi la următoarea adresă: București, Str Ion Ghica nr 13 , până pe data de 31 mai ora 17.00.
Dacă persoana desemnată câștigătoare are domiciliul în alt oraș decât București, aceasta va trebui să se prezinte la sediul Radio Seven pentru a-și ridica premiul, în aceleași condiții ca cele enunțate mai sus.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizatori si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă.
În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea campaniei, prealabil față de orice acțiune în justiție, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatori vor formula un răspuns la sesizarea înaintată în termen de maximum 15 zile lucrătoare.
În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a incidentului, are posibilitatea să se adreseze instanțelor judecătorești române competente.
Organizatorii nu iși vor asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.
Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.

SECŢIUNEA 11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania “Sarbătoreşte 1 Iunie alături de Edenland Park şi Radio Seven”  va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie comună a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.7radio.ro sau pe postul de radio “Radio Seven”.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.7radio.ro. Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția afișării modificărilor pe site-ul www.7radio.ro și/sau anunțării modificărilor pe postul de radio “Radio Seven”.
Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre următoarele 2(două) momente:
a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat
b) la prima anunțare a modificărilor pe postul de radio „Radio Seven”

 

+
-